محصولات

نوار زرد چسبدار پالیز 

نوارهای زرد در عرض های 15 و 30 سانتیمتری و در طول 100 متر تولید و عرضه می شوند.