محصولات

نوار شفاف چسبدار (transparent sticky traps )

از نوار های شفاف چسبدار برای کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی به همراه فرومون در گلخانه هایی که کنترل بیولوژیک در آنها اجرا میشود (برای جلوگیری ازشکار حشرات مفید در نوار های رنگی) استفاده می شود. در واحد های پرورش قارچ خوراکی برای کنترل مگس های پوسیده خوار مثل مگس های سیارید و فورید نیز، استفاده از این نوار ها در نزدیکی لامپ های مهتابی سقف نتایج بسیار مطلوبی داشته است.